Regulamin programu Klub MediaMarkt 

z dnia 8.06.2022 

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie Klub MediaMarkt. Klub MediaMarkt jest programem lojalnościowym skierowanym do klientów sieci sprzedaży działającej pod marką Media Markt.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Program Klub MediaMarkt świadczony jest przez Usługodawcę – Media Saturn Online Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2. Przystąpienie do programu Klub MediaMarkt uprawnia Klubowicza do uzyskania dodatkowych korzyści przyznawanych Klubowiczowi przez Usługodawcę na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

3. Klubowicz korzystający z programu Klub MediaMarkt zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

II. DEFINICJE 

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

a. Akcje Promocyjne – przyrzeczenia publiczne, świadczenia Usługodawcy albo Sprzedających, które mogą przysługiwać Klubowiczowi po spełnieniu warunków określonych w odrębnych regulaminach Akcji Promocyjnych;

b. Karta Programu Klub MediaMarkt – Karta w formie plastikowej albo elektronicznej z indywidualnym numerem i kodem kreskowym, która służy do identyfikacji Klubowicza. Karta nie jest kartą bankomatową, kredytową, płatniczą lub instrumentem finansowym. Karta nie jest zbywalna, jest własnością Usługodawcy i służy tylko do uczestniczenia w programie Klub MediaMarkt. Karta ma charakter spersonalizowany i nie działa na okaziciela. Karta może być wykorzystana podczas zawierania Umów Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym lub Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym tylko i wyłącznie przez Klubowicza;

c. Klub MediaMarkt – usługa świadczona Klubowiczowi przez Usługodawcę, w tym także drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zmianami), na zasadach określonych w Regulaminie, umożliwiająca dostęp do dodatkowych korzyści przyznawanych Klubowiczowi z tytułu uczestnictwa w programie lojalnościowym Klub MediaMarkt;

d. Klubowicz – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem, tj. nabywająca prawa i zaciągająca zobowiązania niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, i która spełniła warunki określone w pkt. III Regulaminu;

e. Konto Klubowe – konto, z wykorzystaniem którego Klubowicz może uzyskiwać dostęp do funkcjonalności programu Klub MediaMarkt;

f. Konto Klubowe Online – konto umożliwiające Klubowiczowi dostęp do informacji o jego Koncie Klubowym, dostępne po zarejestrowaniu na stornie internetowej mediamarkt.pl/klub. Do Konta Klubowego Online jest przypisana karta elektroniczna;

g. Kupony – kupony w formie papierowej lub elektronicznej upoważniające do dokonania zakupu ze zniżką Towaru lub produktu innego niż Towar lub odebrania nagrody niespodzianki;

h. OWUS – Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży dostępne na stronie Sklepu Internetowego;

i. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady udziału w programie Klub MediaMarkt, w tym również prawa i obowiązki Klubowicza i Usługodawcy;

j. Regulamin Sklepu Internetowego – Regulamin Sklepu Internetowego dostępny na stronie Sklepu Internetowego. Pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane w Regulaminie Sklepu Internetowego;

k. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym mediamarkt.pl, za pośrednictwem którego Klubowicz może korzystać z Usługi, uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego, lub zlecić świadczenie usługi w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego;

l. Sklep Stacjonarny – placówka handlowa prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sieci Media Markt;

m. Sprzedający – przedsiębiorca prowadzący Sklep Stacjonarny, z którym zawierane są Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym lub Umów Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym. Lista Sprzedających biorących udział w Programie MediaMarkt Klub znajduje się w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego oraz u Sprzedających;

n. Umowa Sprzedaży w Sklepie Internetowym – Umowa Sprzedaży w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego oraz OWUS;

o. Umowa Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana w Sklepie Stacjonarnym, pomiędzy Klubowiczem, a Sprzedającym. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;

p. Umowy – Umowa Sprzedaży w Sklepie Internetowym i Umowa Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym rozumiane łącznie;

q. Usługa – program lojalnościowy Klub MediaMarkt;

r. Usługodawca – Media Saturn Online Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403979, o numerze REGON 145902629, o numerze NIP 7010327611;

III. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z PROGRAMU KLUB MEDIAMARKT 

1. Do korzystania z programu Klub MediaMarkt uprawnione są osoby, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentem tj. nabywające prawa i zaciągające zobowiązania niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. W celu przystąpienia do programu Klub MediaMarkt należy zaakceptować Regulamin, Politykę Prywatności Programu Klub MediaMarkt. W przypadku chęci przystąpienia do Programu Klub MediaMarkt za pomocą drogi elektronicznej niezbędne jest dodatkowe zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego, Polityki Prywatności Sklepu Internetowego, Ogólne Warunki Umów Sprzedaży, Ogólne Warunki Umów Sprzedaży Outletowej. Klubowicz oświadcza, że podane przez Niego dane są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

3. Przystąpienie do Programu Klub MediaMarkt może zostać dokonane poprzez:

a. zgłoszenie się do stanowiska Punktu Obsługi Klienta w Sklepie Stacjonarnym, gdzie zostanie przeprowadzony proces rejestracji z pomocą pracownika Sklepu Stacjonarnego lub

b. wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego. Poprawnie wypełniony i podpisany formularz powinien zostać złożony w Sklepie Stacjonarnym lub

c. zalogowanie się do posiadanego Konta w Sklepie Internetowym i wybraniu opcji przystąpienia do programu Klub MediaMarkt. W przypadku braku Konta w Sklepie Internetowym, przystąpienie do programu Klub MediaMarkt może zostać dokonane wraz z utworzeniem Konta w Sklepie Internetowym MediaMarkt zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego. W przypadku przystąpienia do programu Klub MediaMarkt za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klubowicz uzyskuje dostęp do Konta Klubowego Online.

4. Osoba wyrażająca chęć przystąpienia do programu Klub MediaMarkt i korzystania z jego funkcjonalności zobowiązana jest do prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego, oraz podania zgodnych z prawdą i wymaganych danych.

5. Usługodawca zastrzega, iż w przypadku niekompletnie lub nieczytelnie wypełnionego formularza rejestracyjnego, niespełnienia wymagań, o których mowa w pkt. III. Regulaminu, braku złożenia podpisu lub wysokiego prawdopodobieństwa nieprawdziwości podanych danych Usługodawca może odmówić rejestracji Konta Klubowego i realizacji programu Klub MediaMarkt, o czym osoba wyrażająca chęć rejestracji Konta Klubowego o ile jest to możliwe zostanie poinformowana.

IV. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU 

1. Klubowicz po przystąpieniu do programu Klub MediaMarkt uzyskuje dostęp do następujących korzyści:

a. Karty Programu Klub MediaMarkt, uprawniającej Klubowicza do korzystania z programu Klub MediaMarkt;

b. bezpośrednie przypisanie do swojego Konta Klubowego zawartych Umów;

c. otrzymywanie Kuponów na zakup Towarów lub na skorzystanie z Produktów innych niż Towar, na warunkach określonych przez Usługodawcę;

e. udział w loteriach organizowanych w ramach Programu Klub MediaMarkt na zasadach określonych w odrębnych regulaminach poszczególnych loterii;

f. dostęp do informacji o Koncie Klubowym oraz historii dokonanych zakupów;

g. udział w Akcjach Promocyjnych skierowanych do Klubowicza na warunkach określonych przez Usługodawcę w odrębnych regulaminach;

h. otrzymywanie indywidualnych ofert handlowych dostosowanych do potrzeb Klubowicza, z zastrzeżeniem wyrażania przez Klubowicza zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem wiadomości email lub zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów stosowania przez Usługodawcę marketingu bezpośredniego;

i. prawo do realizowania swoich uprawnień z tytułu reklamacji Towarów zakupionych w ramach Programu Klub MediaMarkt, bez konieczności okazywania dowodu zakupu (np. paragonu) u Sprzedającego;

j. prawo korzystania z wydłużonego 45-dniowego terminu odstąpienia od Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym, Umów Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym zawartych w ramach programu Klub MediaMarkt lub wymiany Towaru nabytego w ramach powyższych Umów w terminie do 45 (czterdziestu pięciu) dni kalendarzowych od dnia wydania Towaru, lub jego ostatniej części. Powyższe uprawnienie nie ogranicza w żaden sposób obowiązków i praw Klubowicza do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym lub Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym jeżeli wynikają one z odrębnie zawartych przez Klubowicza umów i zaakceptowanych regulaminów. Prawo do wydłużonego 45 dniowego terminu odstąpienia od Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym, Umów Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym nie dotyczy w szczególności umów

ratalnych oraz usług NC+ i Orange, Kart Podarunkowych, Kart POSA (w tym karty cyfrowe oraz pieniądz na rzecz podmiotów trzecich). W przypadkach określonych w zdaniu poprzedzającym Klubowicza obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowienia oddzielnie zawartych umów ratalnych, umów świadczenia usług oraz zaakceptowanych regulaminów. Prawo korzystania z wydłużonego 45-dniowego terminu odstąpienia od Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym, Umów Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym nie wyłącza stosowania w pozostałym zakresie procedur przyjmowania zwrotów obowiązujących w Sklepie Stacjonarnym albo w Sklepie Internetowym.

IV.A. KARTA PROGRAMU MEDIAMARKT KLUB 

1. Klubowicz po przystąpieniu do programu Klub MediaMarkt otrzymuje Kartę Programu Klub MediaMarkt umożliwiającą mu korzystanie z jego funkcjonalności.

2. Usługodawca w przypadku przystąpienia do programu Klub MediaMarkt w Sklepie Stacjonarnym jednocześnie przekazuje Klubowiczowi plastikową Kartę Programu Klub MediaMarkt.

3. W przypadku rejestracji Konta drogą elektroniczną, Klubowiczowi jednocześnie przyznawana jest wirtualna Karta Programu Klub MediaMarkt dostępna na jego Koncie Klubowym Online.

4. W przypadku zgubienia, kradzieży, uszkodzenia lub utraty w jakikolwiek inny sposób Karty Programu Klub MediaMarkt Klubowicz może:

a. Dokonać blokady Karty Programu Klub MediaMarkt kontaktując się w tym celu z Infolinią pod numerem 799 35 35 35 lub zgłosić jej blokadę drogą e-mail pod adresem klub@mediamarkt.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie mediamarkt.pl.

b. Dokonać zamówienia nowej plastikowej Karty Programu Klub MediaMarkt za pośrednictwem Infolinii.

IV.B. DOKONYWANIE ZAKUPÓW W RAMACH PROGRAMU KLUB MEDIAMARKT 

1. Klubowicz uzyskuje możliwość bezpośredniego przypisania do swojego Konta Klubowego zawartych Umów.

2. Przypisanie Umów Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym następuje podczas dokonywania zakupów przez Klubowicza przy użyciu Karty Programu Klub MediaMarkt. Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym zostają automatycznie przypisane do Konta Klubowego po okazaniu Kraty Programu Klub MediaMarkt przez Klubowicza podczas zawierania umowy.

3. Przypisanie Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym, następuje gdy Klubowicz posiada na swoim Koncie Klubowym Online aktywną Kartę Programu Klub MediaMarkt i jest zalogowany do Konta Klubowego Online.

4. W przypadku, gdy Klubowicz nie posiada Karty Programu Klub MediaMarkt w trakcie zawierania Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym, Usługodawca dopuszcza możliwość rejestracji tej umowy w terminie do 30 dni od jej zawarcia, w Punkcie Obsługi Klienta lub po zalogowaniu się do Konta Klubowego Online i wprowadzeniu wskazanych danych z paragonu. Klubowiczowi w powyższym przypadku przysługują korzyści programu Klub MediaMarkt, z zastrzeżeniem iż w przypadku odstąpienia od umowy, korzyści te przestają przysługiwać;

5. W celu rejestracji, o której mowa w ust. 4 Klubowicz zobowiązany jest do posiadania podczas rejestracji dokumentu potwierdzającego sprzedaż oraz Kartę Programu Klub MediaMarkt.

6. W przypadku opóźnionej rejestracji Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym zawartych przed przystąpieniem do programu Klub MediaMarkt przez Klubowicza, Klubowiczowi nie przysługują korzyści z nich wynikające.

7. Zastrzega się, że przypisanie Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym lub Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym jest możliwe tylko i wyłącznie dla posiadaczy Kart Programu Klub MediaMarkt wydanych przez Usługodawcę.

8. Zastrzega się, iż nie ma możliwości przypisania do Konta Klubowego Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym, które zostały zawarte za pośrednictwem Infolinii.

IV.C. KUPONY 

1. Usługodawca przyznaje Klubowiczowi Kupony w formie elektronicznej albo papierowej do wykorzystania przy zawieraniu Umów Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym lub Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym z wyłączeniem Infolinii, z zastrzeżeniem iż Kuponów nie można wykorzystać do umów dotyczących produktów z Outletu, oznaczonych jako Towar w przedsprzedaży, Kart Podarunkowych, Kart POSA (w tym Karty cyfrowe oraz Pieniądz na rzecz podmiotów trzecich), Orange i NC+.

2. W programie Klub MediaMarkt dostępne są następujące rodzaje Kuponów:

a. Kupony zniżkowe, uprawniające Klubowicza do uzyskania upustu w cenie Towarów nabytych w ramach Umowy Sprzedaży Sklepie Stacjonarnym lub Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym;

b. Kupony usługowe, uprawniające Klubowicza do uzyskania upustu w cenie Produktów innych niż Towar, w toku zawierania Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym lub Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym;

c. Inne Kupony opisane w oddzielnych regulaminach lub warunkach Akcji Promocyjnych;

3. Cena Produktu z uwzględnieniem Kuponu nie może być niższa niż 0,10 zł. W przypadku wyższej wartości Kuponu od Towaru lub Produktu będącego przedmiotem Umowy, cena towaru może być obniżona maksymalnie do 0,10 zł.

4. Jeżeli wartość Towarów lub Produktów innych niż Towar jest niższa niż wartość Kuponu użytego w trakcie zawierania Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym lub Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym niewykorzystana pozostała cześć Kuponu przepada.

5. Kupony mogą łączyć się z Akcjami Promocyjnymi, z zastrzeżeniem, że odrębne regulaminy nie stanowią inaczej.

6. Kupony dostępne są w Koncie Klubowym Online lub mogą być również dostarczone Klubowiczowi w wiadomości e-mail.

7. Informacje o Kuponach dostępnych Klubowiczowi znajdują się w Koncie Klubowym. Informacja dotycząca sposobu i warunków wykorzystania danego Kuponu oraz daty jego ważności każdorazowo zostaje wskazana także na Kuponie.

8. Klubowicz może wykorzystać Kupony wydane w ramach programu Klub MediaMarkt przy zawieraniu Umów Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym okazując Kupon w formie wydruku lub okazując za pomocą telefonu lub innego urządzenia elektronicznego pozwalającego na odczyt kodu umieszczonego na Kuponie, przed dokonaniem zapłaty w Sklepie Stacjonarnym;

9. Klubowicz może wykorzystać Kupony wydawane w ramach programu Klub MediaMarkt przy zawieraniu Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym z wyłączeniem Infolinii, po zalogowaniu się do Konta Klubowego Online: wybierając Kupon z listy rozwijanej w trakcie składania Zamówienia, lub wpisując kod Kuponu podczas składania Zamówienia lub uprzednio aktywując Kupon, co skutkuje automatycznym zaliczeniem świadczenia w toku składania Zamówienia.

10. W toku zawierania jednej Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym, Klubowicz może wykorzystać więcej niż jeden Kupon ale tylko po jednym z danego rodzaju, np. jeden Kupon zniżkowy i jeden Kupon usługowy.

11. W toku zawierania jednej Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym, Klubowicz może wykorzystać tylko jeden Kupon niezależnie od jego rodzaju.

12. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym lub Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym, zarówno w stosunku do całości lub części umowy zawartej z wykorzystaniem Kuponu, zwrócona zostanie kwota pieniężna faktycznie uiszczona przez Klubowicza.

13. Kupony mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie bezpośrednio przez Klubowicza, który w ramach swojego uczestnictwa w Programie Klub MediaMarkt dany Kupon otrzymał.

14. Kupony nie podlegają wymianie na gotówkę, na żaden inny środek płatniczy, ani nie mogą być wykorzystane w formie rekompensaty. Kupony są jednorazowego użytku i nie podlegają zwrotowi.

15. Kupony są ściśle związane z osobą Klubowicza i nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.

IV.D. PUNKTY 

1. Po każdym zawarciu Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym (z wyłączeniem umów zawieranych za pośrednictwem infolinii) lub Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym na Konto Klubowe Klubowicza zostają przyznawane punkty.

2. Za każdy wydany 1 zł Klubowicz otrzymuje 1 punkt, przy czym wartość umowy, za którą przyznawane są punkty zaokrąglana jest w górę do pełnego Złotego.

3. Punkty przyznawane są na Konto Klubowe w ciągu maksymalnie 72h od daty zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym lub Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym, z tym zastrzeżeniem, że do 60 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym lub Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym punkty mają status punktów oczekujących.

5. Jeżeli Klubowicz nie skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym lub Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym bez podania przyczyn, to nie wcześniej niż po 45 dniach i nie później niż po 60 dniach od daty zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym lub Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym punkty uzyskują status punktów głównych, co daje możliwość ich wykorzystania przez Klubowicza.

6. Punkty pozostają ważne przez 365 dni od daty uzyskania statusu punktów głównych.

7. Punkty nie są naliczane w wyniku zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi NC+ i Orange, Karty Podarunkowe, Karty POSA (w tym karty cyfrowe oraz pieniądz na rzecz podmiotów trzecich)

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do organizowania dodatkowych bieżących promocji zwiększających liczbę zdobywanych punktów.

9. Po przekroczeniu progu 1000 punktów głównych do Konta Klubowego w ciągu maksymalnie 48 godzin zostanie automatycznie dodany kupon o wartości 10 zł. Jeżeli na Koncie Klubowym będzie wielokrotność 1000 punktów głównych, wówczas przyznanie zostanie odpowiednio więcej kuponów (2000 punktów = 2 kupony; 3000 punktów = 3 kupony itd.)

10. Kupony wspomniane w pkt. IV.D.9 mają ważność 6 miesięcy od daty dodania na Konto Klubowe.

11. Minimalna wartość zakupu dokonanego przy użyciu kuponów wspomnianych w pkt. IV.D.9 to 50 zł.

12. W kwestiach nieuregulowanych w pkt. IV.D obowiązują postanowienia Regulaminu dot. Kuponów określone w pkt. IV.C.

13. Nie ma możliwości przenoszenia punktów między różnymi Kontami Klubowymi.

14. Bieżącą liczbę punktów na swoim Koncie Klubowym Klubowicz może sprawdzić w Sklepie Stacjonarnym lub na Koncie Klubowym Online.

IV.E. LOTERIA 

1. Klubowicz w ramach przystąpienia do Programu Klub MediaMarkt wyraża zgodę na udział w organizowanych w ramach niego loteriach.

2. Loteria przeprowadzona będzie na podstawie odrębnych regulaminów.

3. Terminy organizowanych loterii zostaną podane na stronie internetowej mediamarkt.pl/klub.

4. Szczegółowe warunki loterii zostaną wskazane w regulaminach loterii dostępnych dla Klubowicza na stronie mediamarkt.pl/klub.

IV.F. INFORMACJE O KONCIE KLUBOWYM I HISTORIA ZAKUPÓW 

1. Klubowicz posiada dostęp do informacji o historii zakupów, Karcie Programu Klub MediaMarkt, danych Klubowicza, nagradzanych zakupach, zgromadzonych Kuponach i liczbie szans w prowadzonych loteriach.

2. Klubowiczowi zapewniona zostaje możliwość bieżącej informacji na temat swojego uczestnictwa w programie Klub MediaMarkt w następujących kanałach informacji:

a. w Sklepie Stacjonarnym przy stanowisku Punktu Obsługi Klienta po okazaniu swojej Karty Programu Klub MediaMarkt.

b. za pośrednictwem Sklepu Internetowego po zalogowaniu się do Konta Klubowego Online.

c. za pośrednictwem Infolinii pod numerem 799-35-35-35, po podaniu numeru swojej Karty Programu Klub MediaMarkt.

IV.G. KONKURSY I INNE AKCJE PROMOCYJNE DLA KLUBOWICZÓW 

Usługodawca uprawnia Klubowiczów do brania udziału w Akcjach Promocyjnych skierowanych do Klubowiczów. Szczegóły określać będzie regulamin danej Akcji Promocyjnej.

IV.H. INDYWIDUALNE OFERTY HANDLOWE 

Usługodawca, w razie wyrażania przez Klubowicza zgody na otrzymywanie informacji handlowych, za pośrednictwem wiadomości email lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów stosowania przez Usługodawcę marketingu bezpośredniego, będzie przesyłał, drogą elektroniczną, indywidualne oferty handlowe dostosowane do potencjalnych potrzeb Klubowicza.

IV.I. REKLAMACJE TOWARÓW. 

1. W zakresie reklamacji Towarów zakupionych na podstawie Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym zastosowanie mają postanowienia pkt. VII ust. 1 -29 OWUS, z wyłączeniem pkt. VII ust. 5 OWUS w ten sposób że Klubowicz, który w ramach programu Klub MediaMarkt, zawarł Umowę Sprzedaży w Sklepie Internetowym zgłasza reklamacje bez konieczności okazywania dowodu zakupu.

2. W zakresie reklamacji Towarów zakupionych na podstawie Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa z zastrzeżeniem, iż

Klubowicz, który w ramach programu Klub MediaMarkt, zawarł Umowę Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym zgłasza reklamacje bez konieczności okazywania dowodu zakupu.

IV.J. DŁUŻSZY OKRES NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY 

1. W zakresie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży złożonego przez Klubowicza, który zawarł Umowę Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym, Klubowicz ma możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niej lub wymiany Towaru w terminie do 45 (czterdziestu pięciu) dni kalendarzowych od dnia jego wydania lub wydania jego ostatniej części.

2. W zakresie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży złożonego przez Klubowicza, który zawarł Umowę Sprzedaży w Sklepie Internetowym, zastosowanie mają postanowienia pkt. VI ust. 1 -7 OWUS, z zastrzeżeniem że Klubowicz ma możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym lub wymiany Towaru w terminie do 45 (czterdziestu pięciu) dni kalendarzowych od dnia wydania Towaru lub jego ostatniej części.

3. Powyższe uprawnienie nie ogranicza w żaden sposób obowiązków i praw Klubowicza do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym lub Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym jeżeli wynikają one z odrębnie zawartych przez Klubowicza umów i zaakceptowanych regulaminów. Prawo do wydłużonego 45 dniowego terminu odstąpienia od Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym, Umów Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym nie dotyczy w szczególności umów ratalnych oraz usług NC+ i Orange, Kart Podarunkowych, Kart POSA (w tym karty cyfrowe oraz pieniądz na rzecz podmiotów trzecich). W przypadkach określonych w zdaniu poprzedzającym Klubowicza obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowienia oddzielnie zawartych umów ratalnych, umów świadczenia usług oraz zaakceptowanych regulaminów.

4. Prawo korzystania z wydłużonego 45-dniowego terminu odstąpienia od Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym, Umów Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym nie wyłącza stosowania w pozostałym zakresie procedur przyjmowania zwrotów obowiązujących w Sklepie Stacjonarnym albo w Sklepie Internetowym.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w całości, na zasadach o których mowa w pkt. IV.J. 1 i 2 Regulaminu Klubowicz traci prawo do korzyści wynikających dla Klubowicza z programu Klub MediaMarkt związanych z zawarciem Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym lub Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym.

V. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY 

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia działania Usługi bez wad oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Usługi, które zostały zgłoszone przez Klubowiczów.

2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzeć i odpowiedzieć na reklamacje złożone przez Klubowicza w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usługi w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni.

VI. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI KLUBOWICZA 

1. Klubowicz zobowiązany jest do: korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Klubowicz nie był adresatem, korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu Sklepu Internetowego oraz Polityki Prywatności Sklepu Internetowego, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

2. Klubowicz korzystając z Usługi zobowiązany jest postępować w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

3. Klubowicz ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie, Polityce Prywatności Programu Klub MediaMarkt, Regulaminie Sklepu Internetowego lub Polityce Prywatności Sklepu Internetowego.

4. Klubowicz ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Usługi oraz o niewłaściwej jakości Usługi.

5. Klubowicz w ramach uczestnictwa w programie Klub MediaMarkt może posiadać tylko (1) jedno Konto Klubowe.

6. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Usługa świadczona jest przez Usługodawcę niezwłocznie po spełnieniu przez Klubowicza warunków określonych w punkcie III, Regulaminu.

7. Klubowicz ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa dotyczącej świadczenia Usługi, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzydziestu (30) dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi. Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi, także po upływie wskazanego powyżej terminu, w trybie przewidzianym postanowieniami Regulaminu. Oświadczanie o odstąpieniu należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w Sklepie Stacjonarnym lub drogą e-mail na adres klub@mediamarkt.pl.

8. Klubowicz ma prawo zaprzestać korzystania z Usługi, bez wskazania przyczyn, poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi. Wypowiedzenie należy wysłać na adres klub@mediamarkt.pl. Usługa przestaje być świadczona niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu.

9. Klubowicz ma prawo rezygnacji z poszczególnych funkcjonalności oferowanych w ramach programu Klub MediaMarkt, o których mowa w punkcie od IV do IV.J. Regulaminu, jednakże rezygnacja z którejkolwiek funkcjonalności jest równoznaczna z wypowiedzeniem Usługi w całości. Wówczas Usługa przestaje być świadczona na rzecz Klubowicza niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu. W powyższym przypadku oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi należy wysłać na adres klub@mediamarkt.pl.

10. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu programu Klubu MediaMarkt Klubowicz powinien zgłaszać w Sklepie Stacjonarnym pod numerem Infolinii pod numerem 799 35 35 35 lub adresem e-mail: klub@mediamarkt.pl.

11. Klubowicz zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem z Usługi nie będzie:

a. naruszał Regulaminu lub Regulaminu Sklepu Internetowego ,

b. podawał danych nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,

c. naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klubowiczów,

d. dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, Regulaminem Sklepu Internetowego, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.

12. W przypadku naruszenia przez Klubowicza obowiązków wynikających z Regulaminu, Usługodawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Klubowiczowi umowę o świadczenie Usług z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało w formie pisemnej (e-mail) doręczone Klubowiczowi (dzień skuteczności).

13. Klubowicz nie ma prawa do przenoszenia części, ani całości uprawnień jakie uzyskał w ramach programu MediaMarkt Klub na osoby trzecie.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Współadministratorami danych osobowych są Media Saturn Online Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 179, kod pocztowy 02-222, Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 179, kod pocztowy 02-222, redblue services GmbH z siedzibą w Helene-Wessel-Bogen 3, 80939 Monachium, Niemcy oraz markety z grupy Media Saturn Holding Polska z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 179, kod pocztowy 02-222, funkcjonujące pod szyldem “MediaMarkt”, których pełna lista dostępna jest u Sprzedawcy oraz pod adresem https://mediamarkt.pl/sklepy.

2. Współadministratorzy wyznaczyli punkt kontaktowy, za pomocą którego Klubowicz może realizować swoje prawa związane z ochroną danych osobowych. Punktem kontaktowym jest Inspektor Ochrony Danych, dostępny za pośrednictwem adresu e-mail iodo@mediamarkt.pl.

3. Dane osobowe Klubowicza są przetwarzane w celu wykonania Usługi Program Klub MediaMarkt zgodnie art. 6 ust. 1. lit. b RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i wykonania Usługi Program Klub MediaMarkt.

5. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do wykonania Usługi, zgodnie z art. 28 RODO.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów Umowy.

9. Klubowicz posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu.

10. Klubowiczowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy RODO.

11. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 9 należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail iodo@mediamarkt.pl.

12. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klubowicza w celach marketingowych jedynie za zgodą Klubowicza wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

13. Klubowicz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, za pośrednictwem wiadomości email lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów stosowania przez Usługodawcę marketingu bezpośredniego, poprzez akceptację stosownej Klauzuli, z zastrzeżeniem że akceptacja tej Klauzuli nie jest niezbędna do przystąpienia do Programu

MediaMarkt Klub. Klubowicz może również wyrazić zgody, o których mowa powyżej, poprzez podanie numeru telefonu lub adresu email podczas rejestracji do programu w Sklepie Stacjonarnym.

14. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klubowicza określa Polityka Prywatności.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Programu Klub MediaMarkt dostępny jest na stronie internetowej programu Klub MediaMarkt pod adresem mediamarkt.pl/klub oraz w Sklepach Stacjonarnych.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz postanowienia OWUS oraz postanowienia Polityki Prywatności Klubu MediaMarkt i Polityki Prywatności Sklepu Internetowego.

3. Do Umów Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym lub Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym zawieranych w ramach programu Klub MediaMarkt, których przedmiotem jest świadczenie usług (np. montaż, dostawa i inne) nadrzędne są ogólne warunki świadczenia tych usług, regulaminy, zasady.

4. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

5. Usługodawca informuje Klubowicza na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną [1] .

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar, Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym i Umów Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

7. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Usługa świadczona jest przez Usługodawcę niezwłocznie po spełnieniu przez Klubowicza warunków określonych w punkcie III, Regulaminu.

8. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa, (c) zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego, (d) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty, (e) zmiany warunków Usługi.

9. Usługodawca może zakończyć program Klub MediaMarkt w każdym czasie, z ważnej przyczyny, jaką jest:

a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Program i skutkująca koniecznością zakończenia programu Klub MediaMarkt;

b. ekonomiczna nieopłacalność programu Klub MediaMarkt;

c. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej dotyczącej programu Klub MediaMarkt i skutkującej koniecznością jego zakończenia;

d. wprowadzenie w miejsce programu Klub MediaMarkt innych form działalności promocyjno-marketingowej.

10. Usługodawca powiadomi Klubowicza o wszelkich zmianach Regulaminu poprzez zamieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu na stronie mediamarkt.pl/klub lub wysłanie zmienionej treści na adres e-mail podany przez Klubowicza lub w Sklepach Stacjonarnych. Klubowicze będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie w jakim odnosi się do Umów Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym albo Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym, nie zmienia treści tych umów jeżeli doszło do ich zawarcia przed zmianą Regulaminu.

11. Klubowicz może uzyskać informacje na temat Usługi w Punkcie Obsługi Klienta w Sklepie stacjonarnym lub wysyłając wiadomość e-mail z zapytaniem na adres klub@mediamarkt.pl lub kontaktując się z Infolinią pod numerem telefonu 799-35-35-35.

12. Klubowicz niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, Polityką Prywatności Programu Klub MediaMarkt, a w przypadku świadczenia Usługi drogą elektroniczną z Regulaminem Sklepu Internetowego oraz Polityką Prywatności, OWUS, OWUS Outletowej, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

13. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

14. Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych 7

15. Regulamin Programu MediaMarkt Klub wchodzi w życie z dniem 8.06.2022 r.

[1] na podstawie art. 6 z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zmianami).powrót