Warunki dodawania opinii

Warunki dodawania opinii
z dnia 15.03.2022r.

(dalej: Regulamin)

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady umieszczania Opinii oraz korzystania z nich przez Użytkowników Sklepów Internetowego mediamarkt.pl prowadzonego przez Spółkę Media Saturn Online Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Usługodawca).
 2. Pojęcia i wyrażenia pisane wielką literą w treści niniejszego Regulaminu mają znaczenie określone Regulaminem Sklepu Internetowego mediamarkt.pl..
 3. Przez Opinie należy rozumieć treści zawierające informacje o Produktach lub Usługach, których zakup jest lub był możliwy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Użytkownika Klauzul, w tym Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży i Regulaminu Sklepu Internetowego.  
 5. Użytkownik dodając Opinie akceptuje treść niniejszego Regulaminu.  
  1. Informacje o zamieszczonych Opiniach 
   1. Opinie są udostępniane za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   2. Opnie pochodzą od Użytkowników oraz podmiotów współpracujących z Usługodawcą, w szczególności producentów danego Produktu.
   3. Opinie nie pochodzące bezpośrednio od Użytkowników oznaczone zostały w sposób umożliwiający identyfikację ich dostawcy.
   4. Usługodawca nie gwarantuje udostępniania wyłącznie Opinii, które są potwierdzone zakupem przez Użytkownika.
   5. Usługodawca zamieszcza przy opiniach, w stosunku do których posiada zweryfikowane na podstawie dostępnych mu środków informacje, iż pochodzą od Użytkownika, który nabył dany Produkt lub Usługę, informacji o tym fakcie.  
   6. Domyślnie Opinie sortowane są według daty ich publikacji. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi narzędzie do filtrowania Opinii, o których mowa w ust. 5.
   7. Użytkownik wraz z treścią Opinii zamieszcza ocenę danego Produktu lub Usługi w wskazanej w formularzu skali. Indywidualne oceny Produktu lub Usługi zamieszczone są przy każdej Opinii.
   8. Ogólna ocena danego Produktu lub Usługi zamieszczona jest na karcie Produktu lub Usługi przy jego opisie i obliczana jest na podstawie średniej wszystkich lub filtrowanych zgodnie z ust. 6 ocen indywidualnych.
   9. Usługodawca nie zamieszcza i nie zleca zamieszczania nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumentów, nie zniekształca i nie zleca zniekształcania opinii lub rekomendacji konsumentów, w celu promowania produktów.
  2. Zasady zamieszczania Opinii
   1. Oponie mogą być zamieszczane przez podmioty wskazane w punkcie I.2. Regulaminu.
   2. Zamieszczenie Opinii uwarunkowane jest zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
   3. Użytkownik w celu zamieszczenia Opinii powinien wypełnić dane wskazane w formularzu dodawania Opinii.
   4. Użytkownik oświadcza, że zamieszczane przez niego Opinie nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść Opinii przez niego zamieszczonych.
   5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Opinii lub ich usunięcia w przypadku, gdy Opinie te:  
    1. naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagują przemoc, obrażają uczucia religijne lub dobre obyczaje, przejawiają obraźliwy charakter lub mogą zostać poczytane jako groźba;
    2. naruszają prawa autorskie osób trzecich, tajemnice handlowe lub inne prawa własności intelektualnej;
    3. zawierają adresy e-mail, odnośniki do innych stron internetowych, adresy stron internetowych, numery komunikatorów, ceny produktów, jak również dane osobowe;
    4. są powielone lub duplikowane przez Użytkownika;
    5. naruszają dobra osobiste osób fizycznych lub osób prawnych
    6. stoją w sprzeczności z Regulaminem, Polityką Prywatności.
    7. mogą wprowadzić w błąd, w szczególności poprzez zamieszczenia Opinii która nie dotyczy opiniowanego produktu.
  3. Prawa autorskie
   1. Jeżeli Opinia zamieszczona przez Użytkownika stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 ze zmianami), Użytkownik dobrowolnie zamieszczając Opinię w Sklepie Internetowym z chwilą jej ustalenia (także w postaci niedokończonej) udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Usługodawcę z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów w Sklepie Internetowym, jak również w innych wydawnictwach Usługodawcy. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy o świadczenie Usług, w szczególności do pól eksploatacji określonych w art. 50 powołanej wyżej ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych:  
    1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
    2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
    3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit b) powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  4. Reklamacje
   1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących zamieszczania Opinii, naruszenia jego praw, jak również naruszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
   2. Reklamacje można zgłaszać pod numerem Infolinii lub za pomocą formularza kontaktu znajdującego się w Sklepie Internetowym.
   3. Usługodawca zobowiązany jest do odpowiedzi na reklamację konsulenta w terminie w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Postanowienia końcowe 
   1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
   2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkownika po opublikowaniu tych zmian na stronie Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku do Opinii zamieszczonych przed datą wejścia tych zmian w życie.
   3. Postanowienia Regulaminu sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów nie mają zastosowania w stosunku do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu obowiązującego prawa.
   4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2022 roku.powrót

[script]var loadEditorJS;loadEditorJS = function() { var docRef, checkStr, getUrlParameter, isOpened, closeTimer; getUrlParameter = function(urlParam) { var param, regex, results; param = urlParam.replace(/[\[]/, '\\[').replace(/[\]]/, '\\]'); regex = new RegExp('[\\?&]' + param + '=([^&#]*)'); results = regex.exec(location.search); return results === null ? '' : decodeURIComponent(results[1].replace(/\+/g, ' ')); }; docRef = document.referrer; checkStr = 'saturn.pl'; if (docRef.indexOf(checkStr) > -1 || getUrlParameter('redirected') === '1') { closeTimer = 10000; $.extend(true, $.magnificPopup.defaults, { tClose: 'Zamknij (Esc)' }); $.magnificPopup.open({ items: { src: '#js-footerPopup', type: 'inline' }, mainClass: 'mfp-fade', closeOnContentClick: true, closeOnBgClick: true, closeBtnInside: true, showCloseBtn: true, enableEscapeKey: true, callbacks: { open: function() { var popup; popup = this; isOpened = true; setTimeout(function() { if (isOpened) { popup.close(); } }, closeTimer); }, close: function() { isOpened = false; } } }); } if (typeof loadLpJS === 'function') { loadLpJS(); }};[/script]
pixel
[script]var $productVariant = $('.js-product-variant');if ($productVariant.length) { $productVariant.each(function() { var $this; $this = $(this).find('img'); $this.error(function() { $this.attr({ 'src': $this.attr('data-src-gallery') }); }).attr({ 'src': $this.attr('data-src-filemanager') }); }); $productVariant.on('click', function() { enp.APP.bundles.loader.loadingShow(); }); }/* ACCOUNT > CLUB > shopping counter > add footer text */var accountClubLottery, txtElement;accountClubLottery = document.querySelectorAll('.v-account .b-lotteryBoxes .m-contentBox_item.is-separator .m-contentBox_data');if (accountClubLottery.length) { txtElement = document.createElement('P'); txtElement.classList.add('g-mt20'); txtElement.innerHTML = '* Do licznika zakupów liczą się zakupy dokonane od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.'; accountClubLottery[0].appendChild(txtElement);}[/script]
[script]if (document.querySelector('.ins-content-wrapper-1720')) { setTimeout(function () { if (window.location.href.indexOf('lp-mac-mini') < 0) { document.querySelector('.ins-content-wrapper-1720').style.display = "block"; } }, 5000);}[/script]