Compliance w MediaMarkt

Owocna współpraca w ramach grupy MediaMarktSaturn opiera się w pierwszym rzędzie na naszych podstawowych wartościach, stosowanych na co dzień i będących przykładem dla innych. Warunkiem utrzymania takiej atmosfery wzajemnego zaufania jest uczciwość, wiarygodność oraz nienaganne pod względem finansowym, prawnym i etycznym zachowanie każdego pracownika w codziennej pracy. Tylko w ten sposób będziemy mogli wspólnie cieszyć się z sukcesu.

Nasze konsekwentne działanie zgodnie z tymi podstawowymi wartościami oraz obowiązującymi przepisami prawa gwarantuje osiągnięcie ambitnego celu jakim jest pozostanie liderem rynku. Nasze rozwiązania są szybkie i proste, albowiem będąc dużym przedsiębiorstwem działamy w grupie MediaMarktSaturn w sposób uporządkowany, ale bez biurokracji. Wspólnie realizujemy cele grupy MediaMarktSaturn. Z tego względu sukces przedsiębiorstwa ma pierwszeństwo przed interesami poszczególnych osób. Kroczymy tą drogą konsekwentnie  i świadomi przyjętych przez nas wartości.

We wspólnym interesie każdego z nas chcemy mieć pewność, że wartości obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie będą przestrzegane i realizowane. Przejrzysta i zrozumiała komunikacja umożliwi podejmowanie swobodnych działań, ukierunkowanych na osiągnięcie sukcesu. Opierając się na wartościach naszego przedsiębiorstwa opracowaliśmy Kodeks   „Styl i praktyka”, który obowiązuje wszystkich pracowników grupy MediaMarktSaturn.

Kodeks „Styl i praktyka” ma być narzędziem umożliwiającym orientację w sytuacjach zdarzających się w naszej codziennej pracy i stanowić ogólne ramy dla wytycznych opracowanych w danym kraju, odzwierciedlających lokalną specyfikę i zwyczaje biznesowe w zgodzie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w poszczególnych krajach. Mając na względzie uczciwość działań w ramach naszego przedsiębiorstwa, nie tylko czujemy się związani Kodeksem „Styl i praktyka”, lecz stosujemy go w codziennym życiu.

Kto nadużywa swojej pozycji dla własnych korzyści, na korzyść osoby trzeciej lub na szkodę grupy MediaMarktSaturn i tym samym narusza ducha niniejszych wytycznych lub podstawowe wartości obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie lub działa wbrew innym przepisom wewnętrznym lub regulacjom prawnym, może być pewien, że naruszenie takie będzie ścigane, a osoba winna zostanie ukarana. W tym zakresie nie będzie żadnych różnic – zasada ta dotyczy każdego pracownika w ten sam sposób.

Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie wszystkich istotnych przepisów, wytycznych i innych regulacji. W zakresie związanych z tym pytań stosujemy naszą sprawdzoną filozofię otwartych drzwi – zawsze pytamy: naszych przełożonych lub Inspektora do spraw Zasad Korporacyjnych („Compliance Officer”).


powrót