Regulamin Karty Podarunkowej

§ 1. Postanowienia ogólne 

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu Kart Podarunkowych Media Markt, a w szczególności aktywacji i użytkowania Karty Podarunkowej Media Markt (dalej zwanej również „Karta”).
1.2 Wydawcą Karty Podarunkowej Media Markt jest Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 179, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000028919, oraz spółki z grupy MediaMarkt Polska. (zwane dalej „Media Markt”). Pełna lista spółek z grupy MediaMarkt Polska dostępna jest w sklepach Media Markt lub tutaj.
1.3 Program Kart Podarunkowych Media Markt jest prowadzony we wszystkich sklepach Media Markt (lista sklepów dostępna w sklepach Media Markt oraz pod adresem https://mediamarkt.pl/sklepy) oraz przez autoryzowanych partnerów Media Markt.
1.4 Program Kart Podarunkowych Media Markt rozpoczyna się dniu 10 lutego 2008 roku i trwa bezterminowo.
1.5 Użytkownik Karty Podarunkowej Media Markt poprzez aktywację w sposób określony niżej Karty Podarunkowej Media Markt oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać.


§ 2. Ogólne informacje o Karcie Podarunkowej Media Markt

2.1 Karta Podarunkowa Media Markt jest kartą typu pre-paid, stanowiącą odpowiednik gotówki, wystawianą na okaziciela, umożliwiającą dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej Media Markt w dowolnym sklepie stacjonarnym Media Markt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Karta Podarunkowa Media Markt na mocy indywidualnych porozumień z podmiotami trzecimi może mieć również postać dokumentu elektronicznego PDF. Dystrybucję Kart Podarunkowym Media Markt mogą prowadzić tylko i wyłącznie autoryzowani partnerzy Media Markt.
2.2 W programie objętym niniejszym Regulaminem klienci Media Markt mogą aktywować Karty Podarunkowe Media Markt o wartości nie mniejszej niż 50 złotych oraz nieprzekraczającej wartości w wysokości 10 000 złotych.
2.3 Środki pieniężne odpowiadające stanowi konta Karty Podarunkowej Media Markt nie podlegają oprocentowaniu
2.4 Karta Podarunkowa Media Markt nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą.


§ 3. Zakup Karty Podarunkowej Media Markt

3.1 Zakupu Karty Podarunkowej mogą dokonać zarówno klienci indywidualni jak i klienci instytucjonalni chcący dokonać płatności za pomocą przelewu bankowego.
3.2 Klienci indywidualni mogą dokonać zakupu Karty Podarunkowej bezpośrednio w dowolnym markecie Media Markt dokonując płatności za pomocą gotówki, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych, jak również innych Kart Podarunkowych (z wyłączeniem Karty Podarunkowej Media Markt) oraz akceptowalnych bonów towarowych (z wykluczeniem bonów towarowych Media Markt).

3.3 Klienci instytucjonalni mogą dokonać zakupu Kart Podarunkowych bezpośrednio w dowolnym markecie Media Markt lub poprzez wysłanie zamówienia na adres mailowy: pl.kartapodarunkowa@media-saturn.com dokonując płatności poprzez wykonanie przelewu bankowego.

3.4 Minimalna kwota zamówienia kart, dla których realizowana jest dostawa za pośrednictwem kuriera na koszt wysyłającego wynosi 1000 złotych.


 § 4. Aktywacja Karty Podarunkowej Media Markt

4.1 Warunkiem użytkowania Karty Podarunkowej Media Markt jest aktywacja karty poprzez dokonanie wpłaty w kasie dowolnego sklepu Media Markt w wysokości kwoty wybranej przez użytkownika Karty w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu lub poprzez dokonanie przelewu bankowego za zakupione Karty Podarunkowe w wysokości kwoty wybranej przez użytkownika Karty w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.
4.2 Karta Podarunkowa Media Markt może zostać w okresie jej ważności ponownie (wielokrotnie) doładowana w kasie dowolnego sklepu Media Markt do wysokości wybranej przez użytkownika Karty, w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.
4.3 Karta zachowuje ważność przez okres jednego roku od dnia jej ostatniego użycia (aktywacji albo doładowania karty). Niniejszy ustęp nie dotyczy Kart aktywowanych przed dniem 4 listopada 2019roku. W przypadku Kart aktywowanych przed dniem 4 listopada 2019 roku Karta zachowuje ważność przez okres pięciu lat od dnia jej ostatniego użycia (aktywacja, kolejne zasilenie konta).  

4.4. Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony, z wyjątkiem możliwości jej kolejnego zasilenia, o czym mowa w pkt. 4.3.
4.5 Użytkownik Karty Podarunkowej Media Markt może dokonać opłaty aktywacyjnej Karty Podarunkowej Media Markt albo kolejnego zasilenia jej konta (przy zastrzeżeniu, że stan konta nie jest równy 0,00zł i nie skończyła się jej ważność) za pomocą gotówki, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych, jak również innych Kart Podarunkowych (z wyłączeniem Karty Podarunkowej Media Markt) oraz akceptowalnych bonów towarowych (z wyłączeniem bonów towarowych Media Markt).

4.6 Aktywacja lub kolejne zasilenie Karty Podarunkowej Media Markt nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
4.7 Użytkownik Karty Podarunkowej Media Markt jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, informacji, że Karta może być zrealizowana wyłącznie w sklepach Media Markt, nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana (pkt. 4.3 niniejszego Regulaminu). Informacje na temat terminu ważności Karty Podarunkowej Media Markt można uzyskać pod też pod adresem pl.kartapodarunkowa@media-saturn.com.


§ 5. Zasady użytkowania Karty Podarunkowej Media Markt 

5.1 Karta Podarunkowa Media Markt może być realizowana wyłącznie po jej aktywacji, we wszystkich sklepach Media Markt biorących udział w programie.
5.2 Karta Podarunkowa Media Markt wystawiana jest na okaziciela. Realizacja Karty Podarunkowej Media Markt przez jej użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.
5.3 Poza przypadkami, o których mowa w pkt 6.4 niniejszego Regulaminu, Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.
5.4 Płatność Kartą Podarunkową Media Markt następuje w trakcie okazania Karty w kasie sklepu Media Markt. W momencie nabycia przez użytkownika Karty towarów i usług pozostających w ofercie handlowej Media Markt, saldo Karty Podarunkowej Media Markt zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej Media Markt za sprzedane towary.
5.5 W przypadku, gdy środki znajdujące się na Karcie Podarunkowej Media Markt nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, użytkownik Karty może pokryć różnicę innym środkiem płatniczym.
5.6 W przypadku zwrotu towarów lub usług nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej Media Markt, przeprowadzonego na podstawie ogólnych warunków sprzedaży towarów obowiązujących w Media Markt, z zastrzeżeniem ewentualnych postanowień warunków świadczenia usługi lub regulaminów akcji promocyjnych w ramach, których doszło do nabycia towarów lub usług, saldo Karty użytkownika zwracającego towary lub usługi zostanie powiększone o kwotę odpowiadającą cenie towarów lub usług podlegających zwrotowi, a w przypadku braku takiej możliwości kwota odpowiadająca cenie towarów lub usług podlegających zwrotowi zostanie wydana w gotówce
5.7 Użytkownicy Kart Podarunkowych Media Markt mogą sprawdzać stan konta swoich Kart na specjalnej stronie internetowej serwisu Media Markt pod adresem http://www.mediamarkt.pl po wpisaniu we właściwe pole numeru Karty oraz podaniu kodu znajdującego się na rewersie Karty pod zdrapką.
5.8 Użytkownicy Kart Podarunkowych Media Markt mogą również uzyskać informację, co do stanu konta swoich Kart w kasach dowolnego sklepu Media Markt. Ponadto saldo Karty jest umieszczone na paragonie każdej transakcji zawieranej przy pomocy Karty Podarunkowej Media Markt.
5.9  Karty Podarunkowej Media Markt można używać wyłącznie w sklepie Media Markt.

5.10. Płatność za pomocą Karty Podarunkowej Media Markt nie może dotyczyć zakupów, których przedmiotem są Karty POSA (w tym karty cyfrowe oraz pieniądz na rzecz podmiotów trzecich), karty prepaid, usługi Orange i NC+.


§ 6. Odpowiedzialność Media Markt i reklamacje związane z Kartą Podarunkową Media Markt

6.1 Media Markt nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Media Markt, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu nabywcy.
6.2 Media Markt nie umożliwia nabywcy czy użytkownikowi Karty Podarunkowej Media Markt zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty.
6.3 W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Media Markt, jej użytkownikowi nie przysługują wobec Media Markt żadne roszczenia.
6.4 W przypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Media Markt, w szczególności: niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym obsługi Kart, czy uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na niej danych, uprawnieni pracownicy Media Markt mogą, po weryfikacji salda Karty na specjalnej stronie internetowej serwisu Media Markt pod adresem http://www.mediamarkt.pl, wypłacić użytkownikowi Karty gotówką kwotę odpowiadającą stanowi Karty. W takim przypadku dana Karta Podarunkowa Media Markt zostanie unieważniona.
6.5 Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Media Markt będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Karty. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane w punktach obsługi klienta sklepów Media Markt lub listownie na wskazany wyżej adres siedziby Media Markt.

6.6. Niniejszy Regulamin nie wyłącza odpowiedzialności Media Markt względem użytkownika Karty wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.


§ 7. Ochrona Danych Osobowych

7.1 Administratorem danych osobowych, podanych na etapie składania reklamacji w trybie określonym w §6 powyżej, jest Wydawca.

7.2  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: iodo@mediamarkt.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

7.3 Dane osobowe podane podczas składania reklamacji będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

7.4 Dane osobowe podane podczas składania reklamacji mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu m. in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

7.5 Dane osobowe uzyskane przez Wydawcę w toku rozpatrywania reklamacji będą przetwarzane przez okres rozpatrywania reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

7.6 Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych, do którego dane kontaktowe zostały podane powyżej.

7.7 Jeżeli Osoba, której dane dotyczą uzna, że Administrator naruszył swoim działaniem przepisy ochrony danych osobowych, przysługuje jej skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na takie działanie Administratora.

 

 § 8. Postanowienia końcowe

8.1. Media Markt uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa, (c) zmiany innych regulaminów Media Markt mających wpływ na program Kart Podarunkowych Media Markt, (d) zmiany oferty dotyczącej usług, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty, (e) zmiany warunków programu Kart Podarunkowych Media Markt. Media Markt powiadomi użytkownika o wszelkich zmianach Regulaminu poprzez zamieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu na stronie mediamarkt.pl lub udostepnienie informacji o zmianie Regulaminu w sklepach Media Markt. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu (30) dni od dnia zamieszczenia i udostępnienia informacji o zmianie Regulaminu.

8.2. Media Markt może zakończyć program Kart Podarunkowych z ważnej przyczyny, jaką jest:

  • zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na program Kart Podarunkowych Media Markt i skutkująca koniecznością jego zakończenia;
  • ekonomiczna nieopłacalność programu Kart Podarunkowych Media Markt;
  • wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej dotyczącej programu i skutkującej koniecznością zakończenia programu Kart Podarunkowych Media Markt;
  • wprowadzenie w miejsce programu Kart Podarunkowych Media Markt innych form działalności.

Użytkownicy Kart Podarunkowych Media Markt nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach.
8.3  Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich sklepach Media Markt oraz na stronach internetowych serwisu Media Markt pod adresem www.mediamarkt.pl
8.4  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.11.2019 roku.

powrót

[script]var loadEditorJS;loadEditorJS = function() { var docRef, checkStr, getUrlParameter, isOpened, closeTimer; getUrlParameter = function(urlParam) { var param, regex, results; param = urlParam.replace(/[\[]/, '\\[').replace(/[\]]/, '\\]'); regex = new RegExp('[\\?&]' + param + '=([^&#]*)'); results = regex.exec(location.search); return results === null ? '' : decodeURIComponent(results[1].replace(/\+/g, ' ')); }; docRef = document.referrer; checkStr = 'saturn.pl'; if (docRef.indexOf(checkStr) > -1 || getUrlParameter('redirected') === '1') { closeTimer = 10000; $.extend(true, $.magnificPopup.defaults, { tClose: 'Zamknij (Esc)' }); $.magnificPopup.open({ items: { src: '#js-footerPopup', type: 'inline' }, mainClass: 'mfp-fade', closeOnContentClick: true, closeOnBgClick: true, closeBtnInside: true, showCloseBtn: true, enableEscapeKey: true, callbacks: { open: function() { var popup; popup = this; isOpened = true; setTimeout(function() { if (isOpened) { popup.close(); } }, closeTimer); }, close: function() { isOpened = false; } } }); } if (typeof loadLpJS === 'function') { loadLpJS(); }};[/script]
pixel
[script]var $productVariant = $('.js-product-variant');if ($productVariant.length) { $productVariant.each(function() { var $this; $this = $(this).find('img'); $this.error(function() { $this.attr({ 'src': $this.attr('data-src-gallery') }); }).attr({ 'src': $this.attr('data-src-filemanager') }); }); $productVariant.on('click', function() { enp.APP.bundles.loader.loadingShow(); }); }/* ACCOUNT > CLUB > shopping counter > add footer text */var accountClubLottery, txtElement;accountClubLottery = document.querySelectorAll('.v-account .b-lotteryBoxes .m-contentBox_item.is-separator .m-contentBox_data');if (accountClubLottery.length) { txtElement = document.createElement('P'); txtElement.classList.add('g-mt20'); txtElement.innerHTML = '* Do licznika zakupów liczą się zakupy dokonane od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.'; accountClubLottery[0].appendChild(txtElement);}[/script]
[script]if (document.querySelector('.ins-content-wrapper-1720')) { setTimeout(function () { if (window.location.href.indexOf('lp-mac-mini') < 0) { document.querySelector('.ins-content-wrapper-1720').style.display = "block"; } }, 5000);}[/script]